Privacy Policy

1.1 Algemeen

De Web Bar, gevestigd aan Lamorinèrestraat 156, 2018 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Web Bar is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0780.741.716.

1.2 Contactgegevens

Site: www.dewebbar.com;

E-mail: info@dewebbar.com;

Tel. : +32 493 04 93 26

1.3 Persoonsgegevens die worden verwerkt

Voor- en achternaam, E-mailadres, Leeftijd, Geslacht, GSM-nummer, overige persoonsgegevens die de cliënt op actieve wijze verstrekt, bijvoorbeeld door de ‘probleemomschrijving’ op de site, in correspondentie, telefonisch of op eender welke andere wijze.

1.4 Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De Web Bar verwerkt persoonsgegevens om op adequate wijze haar diensten te leveren.

1.5 Bewaringstermijn

De Web Bar bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een maximumbewaartermijn van 3 jaar. Van deze termijn wordt enkel afgeweken in het kader van wettelijke verplichtingen.

1.6 Delen van persoonsgegevens met derden

De Web Bar verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de regel worden persoonsgegevens enkel binnen De Web Bar verwerkt.

1.7 Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, …

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren/aanvullen of te (laten) verwijderen. De cliënt heeft het recht te worden vergeten. De cliënt heeft het recht op beperkte verwerking (tijdelijke beperking van de verwerking van de persoonsgegevens). De cliënt heeft het recht zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking. De aanvraag kan worden gedaan door contact op te nemen met De Web Bar. Daarnaast heeft de cliënt het recht om zijn/haar toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De cliënt heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de cliënt bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die De Web Bar ter beschikking heeft naar de cliënt of een andere, door de cliënt genoemde organisatie, door te sturen.

1.8 Bezwaar en/of klacht

Bezwaren en/of klachten en/of opmerkingen met betrekking tot hetgeen in 1.7 worden via gespecialiseerd verzoek verstuurd naar info@dewebbar.be. Kopie van het identiteitsbewijs wordt bij dit verzoek toegevoegd. In deze kopie wordt de pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en burgerservicenummer onleesbaar gemaakt. De Web Bar behandelt het verzoek binnen een redelijke termijn. De Web Bar wijst er tevens op dat de cliënt de mogelijkheid heeft om klacht in te dienen omtrent zijn/haar gegevensverwerking bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsauthoriteit.

1.9 Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

De Web Bar neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

1.10 Verwerkingsgronden

De verwerkingsgronden zijn naargelang het geval: de toestemming van de cliënt, gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen en de uitvoering van contractuele verplichtingen.

1.11 Data protection officer

Er wordt geen date protection officer aangesteld.

1.12 Internationaliteit

De gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europese gemeenschap.

1.13 Geautomatiseerde besluitvorming

De Web Bar maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

1.14 Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is opgesteld op 20 maart 2023 (versie 1). Bij wijziging van de privacyverklaring zal de versie worden geüpdate (versie 2, versie 3, versie 4, enz.). De versie is raadpleegbaar onderaan iedere pagina. De datum van wijziging wordt steeds onder dit artikel toegevoegd.

Versie 1: 20 maart 2023